Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.feeltheroad.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Feel The Road sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Żytnia 13, 41-205 Sosnowiec, dla której prowadzony jest rejestr przedsiębiorców pod numerem KRS: 001079991, REGON: 527417597, NIP: 6443579947, za pośrednictwem www.feeltheroad.pl, zwanego dalej "Serwisem internetowym".

DEFINICJE

Konto
konto Użytkownika, która zostaje utworzone po procesie rejestracji w Serwisie internetowym celem realizacji wybranych usług, o których mowa w Regulaminie.
Polityka Prywatności
Polityka prywatności i plików cookies dostępna pod znacznikiemhttps://feeltheroad.pl/pl/privacy-policy.
Punkt kontaktowy Usługodawcy
punkt kontaktowy wyznaczony przez Usługodawcę do kontaktu z Organami administracyjnymi państwowymi i europejskimi, a także dla Użytkownika w celu zgłaszania ew. naruszeń w funkcjonowaniu Serwisu internetowego, w tym treści niedozwolonych, nielegalnych. Za taki punkt kontaktowy Usługodawca ustala adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected].
Regulamin
oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
Serwis internetowy
serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.feeltheroad.pl.
Usługodawca
oznacza spółkę pod firmą Feel The Road sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Żytnia 13, 41-205 Sosnowiec, dla której prowadzony jest rejestr przedsiębiorców pod numerem KRS: 001079991, REGON: 527417597, NIP: 6443579947, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 złotych; e-mail: [email protected] będącą jednocześnie właścicielem Serwisu internetowego.
Użytkownik
oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z funkcjonalności Serwisu internetowego w zakresie określonym w Regulaminie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług w ramach Serwisu internetowego.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez skorzystanie z Serwisu internetowego. W przypadku części Serwisu, gdzie Usługodawca wymaga założenia Konta w Serwisie internetowym – zawarcie umowy następuje z chwilą przesłania przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie internetowym. Umowa o świadczenie Usług zawarta poprzez założenie Konta w Serwisie internetowym zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z Serwisu internetowego wymaga zaakceptowania przez Użytkownika w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z usług oferowanych w ramach serwisu Internetowego.

4. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu internetowego jest posiadanie urządzenia elektronicznego (komputer, telefon komórkowy, tablet) z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Google Chrome w wersji 64+ i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 67+, Edge w wersji 79+, Opera w wersji 51+, Safari w wersji 12+ i wyższej), która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony internetowe udostępnianie w języku HTML5, włączoną obsługę skryptów JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies funkcjonalnych.

5. W przypadku kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie internetowym konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

6. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie prawa do Serwisu internetowego, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie dotyczące jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, grafik, rysunków, plakatów, fotografii, nagrań, logotypów należą do Usługodawcy, zaś korzystanie z nich przez Użytkownika może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem.

7. Serwis internetowy korzysta z utworów innych podmiotów na podstawie i w granicach uzyskanych licencji. Przy czym Usługodawca informuje, że Użytkownik udostępniając w Serwisie internetowym zdjęcie, komentarz i wypowiedź jednocześnie wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie internetowym.

8. Zabronione jest dokonywanie przez Użytkownika kopii, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych i informacji umieszczonych w Serwisie internetowym.

9. Usługodawca jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu internetowego treści informacyjnych, handlowych i reklamowych w zakresie produktów oferowanych przez podmioty trzecie, które to będą oznaczone w ramach Serwisu internetowego w formach stosowanych w sieci Internet w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

10. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" funkcjonalnych ma na celu poprawne działanie strony internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie "cookies" funkcjonalnych może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Serwisu.

11. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze sprzecznym z prawem oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu internetowego, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

12. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Ponadto Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

13. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. (Powyższe odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika.) Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

14. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

15. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

16. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu internetowego wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 2 REJESTRACJA

1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracja odbywa się w następujący sposób: 

 1. 1) Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i potwierdza zapoznanie się z jego treścią poprzez zaznaczenie ikony o treści "Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia"; 
 2. 2) Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, poprzez podanie w nim danych niezbędnych do korzystania z Serwisu internetowego tj. adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz pseudonimu.

3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są *.

4. Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny w następujący sposób:

 1. 1) wszystkie wymagane pola formularza (tj. oznaczone *), powinny być uzupełnione, 
 2. 2) informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

5. Ponadto dokonując rejestracji i zakładając Konto Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie ikony – "Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres email." W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Użytkownika. 

6. Usługodawca może kontrolować i weryfikować prawidłowości danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu, co nie oznacza, że jest do tego zobowiązany.

7. Informacje zamieszczone w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66¹ KC.

§ 3 Konto

1. Użytkownikiem Konta jest osoba fizyczna rejestrująca się w Serwisie internetowym.

2. Z Konta może korzystać wyłącznie osoba wskazana w formularzu rejestracyjnym.

3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie internetowym.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do Konta, w tym jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywać osobom trzecim hasła i loginu koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła i loginu do Konta. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wskazane jest dokonywanie zmian hasła periodycznie, nie rzadziej niż co 30 dni. 

5. Podszywanie się pod innych Użytkowników jest zabronione.

6. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi Konto, gdy:

 1. 1) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, 
 2. 2) nazwa Konta narusza prawo, godzi prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami.

7. O zamiarze zablokowania Konta Usługodawca powiadomi z jednodniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie jednego dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w trybie natychmiastowym bez uprzedniego informowania Użytkownika Konta, jeżeli Użytkownik Konta naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków.

8. Każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie internetowym ma możliwość samodzielnego usunięcia Konta z Serwisu internetowego - bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Użytkownik może to uczynić po zalogowaniu się w Serwisie internetowym.

9. Po zablokowaniu Konta w Serwisie internetowym Usługodawca przechowuje adres e-mail Użytkownika przez okres przedawnienia roszczeń w celu potwierdzenia faktu istnienia oraz zablokowaniu Konta w Serwisie internetowym, jak również w celu uniemożliwienia ponownego założenia Konta w Serwisie internetowym.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu internetowego ma charakter nieodpłatny i dobrowolny.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną następujące usługi:

 1. a) Możliwość korzystania z formularza kontaktowego;
 2. b) Możliwość subskrypcji Newslettera;
 3. c) Zamieszczanie treści w czacie;
 4. d) Zamieszczenia informacji o przebytych przez Użytkownika trasach;
 5. e) Zamieszczanie informacji o punktach widokowych na trasach;
 6. f) Możliwość wysyłania zaproszeń do grona znajomych;
 7. g) Możliwość personalizacji założonego konta w Serwisie internetowym m.in. poprzez dodawanie zdjęć, nagrań, informacji o przebytych trasach.

3. Oświadcza, się, iż usługi wymienione w ust. 2 lit. a, b nie wymagają uprzedniej rejestracji. Natomiast skorzystanie z usług wymienionych w ust. 2 lit. c-g powyżej poprzedzać musi rejestracja Użytkownika oraz zalogowanie się do Serwisu internetowego. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie, by móc skorzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie internetowym wskazanych w ust. 2 lit. c-g dostępnych jedynie dla Użytkowników po zalogowaniu.

4. Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu internetowego wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z tej usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony w Serwisie internetowym i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

5. Usługodawca oświadcza, iż subskrybować Newsletter może każdy Użytkownik, który wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie ikony pn. "Chcę otrzymywać Newsletter", a następnie wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter, z prośbą o jej potwierdzenie i aktywację usługi. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na stronę Internetową Usługodawcy, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną dot. subskrypcji Newsletter.

6. Użytkownik może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika pn. "Odsubskrybuj" zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Usługodawcę w inny sposób np. poprzez informację wysłaną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy - [email protected].

7. Korzystanie z czatu polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji w ramach Serwisu internetowego wypowiedzi Użytkownika, które to wypowiedzi mają charakter indywidualny i subiektywny. Usługodawca informuje, że za treść wypowiedzi, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyłączną odpowiedzialność posiada Użytkownik. Treści te muszą być zgodne z niniejszym Regulaminem. W przypadku, gdy treści zamieszczone w czasie są niezgodne z postanowieniami Regulaminu Usługodawca skorzysta ze swoich uprawnień, o których mowa w §3 powyżej.

8. Zamieszczenia informacji o przebytych przez Użytkownika trasach polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji w ramach Serwisu internetowego informacji o przebytych trasach, które to polega na ich wyznaczeniu na wirtualnej mapie udostępnionej w ramach Serwisu internetowego. Opublikowane trasy podlegają zapisaniu w profilu utworzonym przez danego Użytkownika powstającym po jego rejestracji.

9. Zamieszczanie informacji o punktach widokowych na trasach polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji w ramach Serwisu internetowego informacji o ciekawych w ocenie danego Użytkownika punktach widokowych tj. konkretnych miejscach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które w subiektywnej ocenie Użytkownika godne są odwiedzenia.

10. Możliwość wysyłania zaproszeń do grona znajomych polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę przesyłania zaproszeń do grona znajomych do osób zarejestrowanych w ramach Serwisu internetowego poprzez skierowanie do takiego Użytkownika rzeczonego zaproszenia. Po akceptacji zaproszenia przez innego Użytkownika, profil Użytkownika, wraz z informacjami tamże zawartymi staje się dostępny i widoczny dla Użytkownika wysyłającego zaproszenie, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

11. Możliwość personalizacji założonego konta w Serwisie internetowym m.in. poprzez dodawanie zdjęć, nagrań, informacji o przebytych trasach polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę na publikację przez Użytkowników informacji o danym Użytkowniku będącym osobą fizyczną, w tym danych osobowych w postaci m.in.: imienia i nazwiska, bądź pseudonimu, wizerunku, numerów rejestracyjnych pojazdów, lokalizacji GPS danych pojazdów i udostępniania zawartych w ramach profilu treści innym zarejestrowanym w Serwisie internetowym Użytkownikom. Użytkownik korzystając z tej usługi wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych przez siebie w ramach swojego profilu.

12. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: działaniem w postaci przełamywaniem zabezpieczeń Serwisu internetowego lub innymi działaniami bezprawnymi (hakerskimi). Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych.

13. Usługodawca zastrzega, że materiały reklamowe dotyczące produktów umieszczane w ramach Serwisu internetowego pochodzą wyłącznie od kontrahentów oznaczonych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi (w tym m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)) w Serwisie internetowym, którzy prezentujących swoje produkty w Serwisie internetowym. Usługodawca czyni wszelkie możliwe starania celem zapewnienia, aby informacje prezentowane w Serwisie internetowym były przedstawiane przez kontrahentów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością prezentowanego w ramach materiału reklamowego produktu, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z kontrahentem (właścicielem reklamy).

§ 5 WYPOWIEDZI I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik może zamieścić swoje wypowiedzi i komentarze, które mają charakter subiektywny. Są one umieszczane przez Użytkowników dobrowolnie m.in. w usłudze- możliwość korzystania z czatu.

2. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi przez Usługodawcę oraz jego upowszechnianie (publikację), a także dokonywanie opracowań utworów takich wypowiedzi i komentarzy w rozumieniu Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszone przez niego treści.

4. Wypowiedzi Użytkownika powinny zostać sformułowane w sposób zrozumiały.

5. Wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu internetowego nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

6. Usługodawca nie redaguje komentarzy i wypowiedzi Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi Użytkowników w całości bądź w części w sytuacji, gdy dana treść zawiera treści naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego, tj. jeśli:

 1. stanowi czyn bezprawny, w tym m.in. czyn nieuczciwej konkurencji;
 2. zawiera treści obraźliwe, wulgaryzmy;
 3. narusza dobra osobiste osób fizycznych i prawnych bądź dobre obyczaje, w tym stanowi naruszenie dobrego imienia, bądź renomy innych Użytkowników oraz Kontrahentów bądź osób trzecich;
 4. zawiera treści pornograficzne, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
 5. narusza prawa autorskie, prawa na dobrach niematerialnych, prawa patentowe, tajemnice handlowe i tajemnice przedsiębiorstw, a także inne prawa osób trzecich;
 6. zawiera treści o charakterze dyskryminującym, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość, przekonania religijne, światopoglądowe bądź polityczne;
 7. nawołuje lub promuje zachowania zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
 8. stanowi reklamę bądź inny materiał o charakterze handlowym, promuje system sprzedaży lawinowej;
 9. zawierają adresy stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz stron porównujących ceny;
 10. zawiera dane osobowe Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności dane w postaci: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail.

7. Treści o charakterze bezprawnym i naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkownik winien zgłaszać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected].

§ 6 ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU INTERNETOWEGO, ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA SERWISU INTERNETOWEGO

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu internetowego.

2. W przypadku wystąpienia awarii, błędów technicznych spowodowanych problemami sprzętowymi bądź innymi problemami technicznymi po stronie Usługodawcy, Usługodawca podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu internetowego, związanych m.in. z korzystaniem z funkcjonalności serwisu wymagających zalogowania się przez jego Użytkownika tj. informacji o przebytych kilometrach, informacji o wydarzeniach, w których dany Użytkownik wziął udział, czy odwiedzonych punktach widokowych dot. tak Użytkownika, jak i grona jego znajomych widniejących w Serwisie internetowym po uprzednim zalogowaniu się. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny aniżeli awaria techniczna.

4. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach będą umieszczane na stronie internetowej Usługodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Serwisu internetowego skutkujących okresowymi przerwami w dostępie do Serwisu internetowego lub do wybranych jego funkcjonalności.

6. Przerwy techniczne konieczne np. dla usprawnienia funkcjonowania Serwisu internetowego (np. wykonywanie prac konserwacyjnych, uaktualnień, a także działania podjęte przez Usługodawcę w celu minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych) planowane będą przez Usługodawcę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.

7. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu internetowego, jeśli powodem jest: 

 1. a) modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
 2. b) działania niezależnych od Usługodawcy osób trzecich, a także siła wyższa. 

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

9. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

10. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Usługodawcy na adres: ul. Żytnia 13, 41-205 Sosnowiec bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: [email protected]. Niezależnie od powyższego Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezarejestrowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

11. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:

 1. a) naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu,
 2. b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, 
 3. c) umieszczania w Serwisie internetowym lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 4. d) wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
 5. e) usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta.

12. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług w trybie, o którym mowa w ust. 11, Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 2 godzin od dnia rozwiązania.

13. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie za 30 - dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie przesłane Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany przez niego w procesie rejestracji.

14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego.

2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy: [email protected]. Celowym jest aby w zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik zawarł: opis zaistniałego problemu, opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, datę wystąpienia problemu, dane osoby zgłaszającej reklamację.

3. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Jeżeli pomimo tego Użytkownik nie prześle wymaganych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji niewymagającej uzupełnienia).

5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

6. Usługodawca zastrzega, że reklamacje dotyczące m.in. jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, na podstawie reklam znajdujących się w Serwisie internetowym, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, ani terminowość świadczonych przez Kontrahentów usług.

7. Usługodawca informuje Użytkownika będącego konsumentem o przysługującym mu uprawnieniu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są nimi m.in. rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php/.

8. Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma prawo rozstrzygnąć spór w trybie pozasądowym przez europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma nazywa się ODR (z ang. online dispute resolution) i jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Usługodawca informuje, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownicy mogą przeglądać i korzystać z części funkcjonalności Serwisu internetowego bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem skorzystania z Usługi Newslettera, bądź skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie internetowym., a także w przypadku korzystania z usług dostępnych w Serwisie internetowym po rejestracji i zalogowaniu się.

2. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników, którzy zapisali się na subskrypcję Newslettera dopełnia swojego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" poprzez przedstawienie klauzuli informacyjnej znajdującej się pod następującym znacznikiem: ................................... w Serwisie internetowym.

3. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników, którzy pragną skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej dopełnia swojego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO poprzez przedstawienie klauzuli informacyjnej znajdującej się pod następującym znacznikiem: ................................... w Serwisie internetowym.

4. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników, którzy pragną korzystać z innych usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego dopełnia swojego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO poprzez przedłożenie Użytkownikowi Polityki prywatności i plików cookies znajdujących się pod następującym znacznikiem: https://feeltheroad.pl/pl/privacy-policy w Serwisie internetowym.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy tj. rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego, bądź rejestracji w Systemie internetowym.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, bądź na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ...............

2. Regulamin dostępny jest w języku polskim.

3. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.:

 1. a) zmiany danych adresowych Usługodawcy,
 2. b) zmiany firmy (nazwy) Usługodawcy, zmiany jego formy prawnej,
 3. c) scedowania praw przysługujących Usługodawcy na rzecz podmiotu trzeciego,
 4. d) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z orzeczeń sądów powszechnych, bądź decyzji organów administracji,
 5. e) wprowadzenia nowych usług,
 6. f) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy,
 7. g) zmiany przepisów prawa,
 8. h) mian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu internetowego, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
– w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

4. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem wynoszącym 30 dni kalendarzowych za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu, co umożliwi Użytkownikowi zapoznanie się ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

5. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika informacji o planowanych zmianach.

6. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień Regulaminu były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Użytkownika.

7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zakładcehttps://feeltheroad.pl/pl/terms-and-conditions w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy tj. pod adresem: ul. Żytnia 13, 41-205 Sosnowiec, bądź zostanie przez Usługodawcę wysłany do Użytkownika po zgłoszeniu wniosku o udostępnienie mu warunków Regulaminu.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, a to: Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.

9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki do niego w postaci:

 1. 1) Polityka prywatności i plików cookies znajdująca się pod następującym znacznikiemhttps://feeltheroad.pl/pl/privacy-policy
 2. 2. Klauzula informacyjna przekazywana subskrybentom Newslettera znajdująca się pod następującym znacznikiem:.....................;
 3. 3. Klauzula informacyjna związana z przesyłanymi zapytaniami Użytkowników bądź związana z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w ramach formularza kontaktowego znajdująca się pod następującym znacznikiem: https://feeltheroad.pl/pl/contact

10. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego Użytkownik winien kontaktować się z Usługodawcą. Może to uczynić korzystając z formularza kontaktowego "Napisz do nas" umieszczonego w Serwisie internetowym, bądź z Punktem kontaktowym.

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

12. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe zapisy pozostają w mocy. Postanowienie nieważne Strony zastąpią postanowieniem ważnym, najbardziej zbliżonym, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowienia nieważnego oraz oddającymi pierwotny zamiar Stron.