Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ FEELTHEROAD.PL

Przeczytaj politykę prywatności dla naszej strony, starannie, ponieważ pomoże ci zrozumieć, co robimy z informacjami, które zbieramy.

 1. 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest FEEL THE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy: ul. Żytnia 13, 41-205 Sosnowiec, NIP: 6443579947 (zwany dalej: „Właściciel”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  1. a. umożliwienia korzystania przez Użytkowników z Serwisu w związku z udostępnianiem treści gromadzonych w Serwisie oraz świadczeniem usług dostępnych w ramach Serwisu na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy o dostarczenie treści lub usług cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. b. stosowania niezbędnych plików cookies w związku z dostarczaniem Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. c. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz polepszenia funkcjonalności Serwisu w oparciu o zapisy w logach systemowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw i interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. d. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki, polegającym na ochronie jego praw i interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. RODZAJ DANYCH

 1. 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  1. a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
   - imię i nazwisko;- adres e-mail;
  2. b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
   - imię i nazwisko;- płeć;- adres dostawy;- numer telefonu;- adres e-mail;
  3. c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
   - data urodzenia;- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji,

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.